Etkinlikler

GENEL KURUL SEÇİMİ 2023

GENEL KURULU TOPLANTI TARİHİ VE TOPLANTIYA ÇAĞIRMA USULÜ

Tıbbi Görünüleme Derneği Tüzüğü’ne göre  Genel Kurulu, iki yılda bir Kasım ayında, olağan olarak yapılır. Olağan Genel Kurulun salt çoğunluk aranarak yapılacak ilk toplantısı, tüzük ve mevzuatın tanımladığı yöntemlerle duyurulmak koşuluyla, Dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılabilir. Genel Kurul toplantıya,  Yönetim Kurulunca çağrılır. Genel Kurul Toplantımızı 11 Kasım 2023  Cumartesi Dernek Merkezinde yapılacaktır.

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkına sahip asil üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan asil üyelere toplantı yeri, günü, saati ve gündemi en az 15 gün önceden elektronik posta, cep telefonu kısa mesaj servisi (SMS) gönderilecek bir yazı ile duyurulur. Ayrıca, en az 15 gün önceden Dernek internet sayfasında da duyuru yapılır. Bu duyurularda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması durumunda, ikinci toplantının hangi yer, gün ve saatte yapılacağı da bildirilir.

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre, yedi günden az 60 günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, ilk toplantı için belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bıraktırılamaz


GENEL  KURUL TOPLANTI USULU

Tıbbi Görüntüleme Derneğinin tüzüğüne göre  asil üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır; ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi söz konusu ise toplantı için asil üyelerin en az üçte ikisinin katılımı gerekir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; fakat, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Merkez Genel Kuruluna giriş, üye listesinin imzalanması suretiyle yapılır. Toplantı,  Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği başka bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Açık oyla bir divan başkanı, bir divan başkan vekili ve iki divan sekreteri seçilir. Bu seçilen Başkanlık Divanı,  Genel Kurulunu yönetir.  Genel Kurulu toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür; ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Dernek organlarının seçiminde, gizli oylama açık tasnif esastır. Diğer konulardaki kararlar ise Merkez Genel Kurulunda aksi yönde bir karar alınmamışsa, açık olarak oylanır.

Genel Kurulu kararları, katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyları ile kesinleşir. Derneğin fesih edilmesi ve Dernek Tüzüğündeki değişiklik kararları,  Genel Kuruluna katılan üyelerin üçte iki nitelikli çoğunluğu ile alınabilir.

Toplantı sonunda, toplantıda görüşülen konuları ve alınan kararları içeren tutanak, Başkanlık Divanınca imzalanır. Tutanak ve diğer belgeler  Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgenin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden sorumludur. Genel Kurulu sonuçları yeni  Yönetim Kurulunca, kanunda belirtilen süre ve usule uygun olarak Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine sunulur.

DERNEK ORGANLARINA ADAY OLMA ŞARTI

Tıbbi Görüntüleme Derneği Yönetim Kurulu,  Denetleme Kurulu seçilir. Aday olabilmek için asil üye olma şartı aranır.

Tüzüğümüz gereği kişiler, Genel Kurul sırasında kendileri veya başka bir asil üye tarafından aday gösterilebilir. Seçimden 60 gün önce, dernek web sitesinde, “Seçim Duyuruları” penceresi açılacaktır.  Yönetim kuruluna aday olan kişiler, kısa öz geçmişlerini ve bir portre fotoğraflarını içeren adaylık ilanını, bu pencereden duyurabilirler. Seçim Duyuruları penceresine ilan kabulü, kongre başlangıç tarihinin 15 gün öncesinde sona erer; kişinin aday olabilmesi için adaylığını dernek web sitesinden önceden ilan etmesi zorunlu değildir.


GENEL KURUL TOPLANTISINDA SEÇİM USULÜ
İlgili organlara aday olanların isimleri tüm üyelerin görebileceği bir ekranda ilan edilir. Aday olabilmek için Genel Kurula katılmak şart değildir.

Her asil üye bir oy hakkına sahiptir, üye oyunu bizzat kullanır; oy kullanma işlemi sırasında resmi kimlik belgesi gösterilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu için 9 asil, 9 yedek,  Denetleme Kurulu için 3 asil, 3 yedek üye seçilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir